Home Aktualitet Padia e Erion Veliajn ndaj Sali Berishës, GJKKO shpall vendimin

Padia e Erion Veliajn ndaj Sali Berishës, GJKKO shpall vendimin

543
0
Sponsor

Shkalla e Parë e Gjykatës së Posaçme Kundër Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit ka marrë vendimin për padinë për shpifje të ngritur nga kryebashkiaku i Tiranës, Erion Veliaj, ndaj ish-kryeministri Sali Berisha.

 

Sponsori ynë

Gjyqtari i GJKKO, Erjon Bani ka vendosur që të pushojë çështjen.

Në vendimin e zbardhur nga gjykata theksohet se shpenzimet e çështjes i ngarkohen kryebashkiakut Veliaj, ndërkohë që apelimi i këtij vendimi mund të bëhet brenda 15-ditëve.

Kryebashkiaku Veliaj paditi Berishën për shpifje në lidhje me akuzat që ky i fundit i bëri për lidhje me Iranin, në çështjen e inceneratorëve.

 

Njoftimi i GJKKO

 

Viktima akuzuese, Erjon Veliaj, më datë 02.10.2023 ka paraqitur pranë kësaj Gjykate kërkesën për gjykimin e ҫështjes penale me objekt: Deklarimin fajtor të të akuzuarit Sali Berisha për kryerjen e kundërvatjes penale të “Shpifjes”, të kryer botërisht në dëm të viktimës akuzuese Erion Veliaj, parashikuar nga neni 120/2 i Kodit Penal.

Në datën 14.11.2023 ishte planifikuar për t’u zhvilluar seanca pajtimore në respektim të nenit 338 të K.Pr.Penale. Në këtë seancë nuk u paraqit viktima akuzuese Erion Velia pa shkaqe të arsyeshme, ndërkohë që i akuzuari Sali Berisha bazuar në nenin 351 pika 1 të K.Pr.Penale pasi kishte marrë dijeni të rregullt për seancën pajtimore me Deklartatën Noteriale Nr. 2797 Rep., dhe Nr. 986 Kol., datë 20.10.2023 kërkoi që seanca të zhvillohej në prani të mbrojtësi të tij të zgjedhur me prokurë të posaҫme.

Ndodhur në këto kushte, Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar me trup gjykues të përbërë nga gjyqtari Erjon Bani, bazuar në nenet 59, 112 dhe 387 të K.Pr.Penale si dhe në vendimin Unifikues Nr. 11, datë 14.10.2011 të Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës së Lartë, me vendimin Nr. 76, datë 14.11.2023, vendosi:

Pushimin e çështjes penale me Nr. Regjistri Themeltar 109, datë regjistrimi 02.10.2023, me Viktimë akuzues: Erion Veliaj; të akuzuar: Sali Berisha për veprën penale të “Shpifjes” parashikuar nga neni 120/2 i Kodit Penal.

 

Shpenzimet gjyqësore i ngarkohen viktimës akuzuese Erion Veliaj.

 

Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në Gjykatën e Posaҫme të Apelit kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve, duke filluar ky afat nga e nesërmja e njoftimit të këtij vendimi.

ENGLISH BELOW

 

The First Instance of the Special Court Against Organized Crime and Corruption has made the decision on the lawsuit for defamation brought by the mayor of Tirana, Erion Veliaj, against the former prime minister Sali Berisha.

 

The judge of GJKKO, Erjon Bani, has decided to dismiss the case.

In the decision revealed by the court, it is emphasized that the costs of the case are charged to the mayor Veliaj, while the appeal of this decision can be made within 15 days.

Mayor Veliaj sued Berisha for defamation in relation to the accusations that the latter made about connections with Iran, in the matter of incinerators.

 

GJKKO announcement

 

The accusing victim, Erjon Veliaj, on 02.10.2023 submitted to this Court the request for the trial of the criminal case with the object: The guilty plea of the accused Sali Berisha for committing the criminal offense of “Defamation”, committed universally to the detriment of the accusing victim Erion Veliaj, provided by article 120/2 of the Criminal Code.

On 14.11.2023, a conciliation session was scheduled to take place in compliance with Article 338 of the Criminal Code. In this session, the accusing victim Erion Velia did not appear without reasonable cause, while the accused Sali Berisha, based on Article 351 point 1 of the Penal Code, after having received regular information about the reconciliation session with the Notarial Declaration No. 2797 Rep., and No. 986 Kol., dated 20.10.2023 requested that the hearing be held in the presence of his chosen defender with a special power of attorney.Under these conditions, the Special Court of First Instance for Corruption and Organized Crime with a panel composed of judge Erjon Bani, based on articles 59, 112 and 387 of the Penal Code as well as the Unifying Decision No. 11, dated 14.10.2011 of the United Colleges of the Supreme Court, with decision No. 76, dated 14.11.2023, decided:

Dismissal of the criminal case with No. Basic Register 109, registration date 02.10.2023, with Accusing Victim: Erion Veliaj; accused: Sali Berisha for the criminal offense of “Defamation” provided by Article 120/2 of the Criminal Code.

 

Court costs are charged to the accusing victim, Erion Veliaj.

 

An appeal can be made against this decision in the Special Court of Appeal against Corruption and Organized Crime, within 15 (fifteen) days, starting from the day after the announcement of this decision.

Sponsored b
Previous articleSimptomat e sëmundjes së tiroides që nuk duhet t’i injoroni
Next articleZYRTARE/ Rrufe në qiell të… trazuar, Tefik Osmani largohet nga Tirana